หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

Smile ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย แต่หากว่าเซลล์นั้นมีค่าซ้ำกันหลายค่าแต่เราต้องการนำค่าที่ซ้ำกันนั้นมาแสดงเพียงค่าเดียวย่อมจะมีความยุ่งยากลำบากกว่าปกติ

ยกตัวอย่างตามภาพด้านล่างจะมีอักขระในเซลล์ A1 คั่นแต่ละส่วนด้วยเครื่องหมายคอมม่า ซึ่งจะพบว่ามีหลายส่วนเป็นค่าที่ซ้ำกัน หากเราต้องการแยกค่าเหล่านั้นออกมาแสดงในแต่ละเซลล์โดยผลลัพธ์เริ่มตั้งแต่ B2 เรียงลงไปด้านล่างโดยต้องการให้ค่าที่ซ้ำกันแสดงเพียงค่าเดียว เราจำเป็นจะต้องใช้สูตร Array เข้ามาช่วย Star

ภาพแสดงแยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

ที่เซลล์ B2 เราสามารถเขียนสูตรได้ดังนี้

=IFERROR(INDEX(TRIM(MID(SUBSTITUTE( $A$2,",",REPT(" ",50)),50(ROW(INDIRECT("1:50"))-1)+1,50)),SMALL( IF(FREQUENCY(MATCH(TRIM(MID(SUBSTITUTE($A$2,",",REPT(" ",50)),50(ROW( INDIRECT("1:50"))-1)+1,50)),TRIM(MID(SUBSTITUTE($A$2,",",REPT(" ",50)), 50*(ROW(INDIRECT("1:50"))-)+1,50)),0),ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),ROWS(B$2:B2))),"")

Ctrl+Shift+Enter > คัดลอกสูตรลงด้านล่าง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างไปศึกษาได้ตามสะดวก

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Excel และ VBA สามารถสอบถามได้ที่ Excel Forum

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคการทำ Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับ

Smile Validation หมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่คีย์ลงใน Excel โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนว่า ให้เซลล์เป้าหมายของเราสามารถรับค่าใดได้บ้าง หากไม่ได้คีย์ค่าตามที่กำหนดก็ให้แจ้งผู้ใช้ด้วยข้อความลักษณะต่าง ๆ ตามระดับความสำคัญเช่น แจ้งข้อความเพื่อทราบ แจ้งข้อความเตือนให้พิจารณาเนื่องจากเป็นข้อความที่มีความสำคัญหรือแสดงข้อความผิดพลาดและไม่ยอมให้คีย์ได้กรณีที่ข้อความมีความสำคัญสูง

Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับเป็นการสร้างการตรวจสอบค่าในเซลล์หลาย ๆ เซลล์โดยให้เซลล์เหล่านั้นแสดงค่าที่สัมพันธ์กันเท่านั้น หมายถึง หากเราเลือกหรือคีย์ค่าในเซลล์แรกแล้ว ในเซลล์ที่สองเราสามารถที่จะคีย์หรือเลือกค่าที่สัมพันธ์กันกับเซลล์แรกได้เท่านั้น ในเซลล์ที่สามเราสามารถจะคีย์หรือเลือกค่าที่สัมพันธ์กันกับเซลล์ที่สองได้เท่านั้น เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

Video ด้านล่างนี้เป็นการแสดง Validation แบบสัมพันธ์กันหลาย ๆ ระดับเพื่อเป็นแนวทางให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ต่อไป โดยได้ยกตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่เป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล มีลักษณะคือ เมื่อเลือกจังหวัดแล้ว สามารถเลือกอำเภอในจังหวัดนั้นได้เท่านั้น เมื่อเลือกอำเภอแล้ว สามารถเลือกตำบลในอำเภอนั้นได้เท่านั้น เพื่อลดความผิดพลาดในการคีย์หรือเลือกข้อมูลและเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ Thumbs up

Video แสดงการทำ Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับ

สอบถามปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Text Functions

Computer Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง เครื่องพิมพ์ทิ้งไป เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบ ตามค่าที่ต้องการ

Video ด้านล่างนี้อธิบายความหมายและสาธิตการใช้งานฟังก์ชั่นในหมวด Text ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยครั้งในการทำงานกับ Excel จึงควรศึกษาให้เข้าใจ ใช้ให้เป็น ประโยชน์ที่สำคัญยิ่งอีกประการคือ ฟังก์ชั่นเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานที่ซับซ้อนในลำดับสูง ๆ ขึ้นไป Star

Video แสดงการใช้งาน Text Functions

สอบถามปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com

Professional macro recording

Smile การเรียนรู้ VBA ที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่งคือการบันทึก Macro แล้วนำ Code ที่ได้ไปปรับใช้ ซึ่ง Code ที่ได้มีความถูกต้องแน่นอน แม้ว่าเราไม่สามารถบันทึก Macro ได้ทุกงานก็ตาม แต่สิ่งที่ได้จากการบันทึก Macro น่าจะเพียงพอต่อการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ช่องทางนี้ในการพัฒนาต่อยอดไปยังการเขียน VBA สร้างโปรแกรมเพื่อใช้งานที่มีความซับซ้อนสูงในลำดับต่อ ๆ ไป

Video ด้านล่างนี้เป็นการแนะนำการบันทึก Macro แบบมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่เตรียมหน้าจอสำหรับการบันทึก Macro เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบันทึก Macro และแก้ไข Macro การใช้ Go to special และ Name Box มาช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งหากใช้งานได้คล่องจะช่วยให้เกิดความแม่นยำและลดเวลาในการบันทึก Macro ได้มาก Thumbs up

Video แสดงการเตรียมหน้าจอสำหรับการบันทึก Macro

Video แสดงการใช้ Macro บันทึกข้อมูลต่อท้ายข้อมูลเดิม

Video แสดงการใช้ Name Box

Video แสดงการเรียกดูข้อมูล

Video แสดงการใช้ Macro แก้ไขรายการเดิม

สอบถามปัญหา Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com

Running no on categories

Smile การให้ลำดับที่กับข้อมูลสามารถใช้ฟังก์ชั่นแบบง่าย ๆ ทำได้ทั้งในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับต่างกันและในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกในการทำรายงานด้วยความสามารถอื่น ๆ เช่น การทำ Subtotal, Cosodidation, PivotTable หรือแม้จะสรุปด้วยสูตรก็ตาม

Video แสดงการให้หมายเลขกับกลุ่มข้อมูล โดยแยกเป็น แบบแรกคือ กลุ่มข้อมูลเดียวกันให้ลำดับที่เริ่มด้วย 1 เป็นต้นไปและเมื่อขึ้นกลุ่มใหม่จะให้หมายเลขลำดับที่เริ่มด้วย 1 ใหม่วนไปจนครบทุกลุ่ม และแบบที่สองคือ กลุ่มเดียวกันให้ลำดับตัวเลขเดียวกัน เมื่อขึ้นกลุ่มใหม่จะให้ลำดับตัวเลขถัดไป Winking smile

Video แสดงการให้ลำดับกลุ่มข้อมูล

สามารถสอบถามปัญหา Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com