หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การสร้าง Folder ใหม่โดยใช้ VBA

กรณีที่เราต้องส่งไฟล์ให้กับผู้ใช้งาน โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องให้ผู้ใช้งาน Save File ไว้ใน Folder ที่กำหนดไว้ใน Code VBA เท่านั้น หากยังไม่มี Folder ดังกล่าวให้สร้าง Folder ขึ้นมาก่อนแล้วค่อย Save File

โดยสมมุติว่าให้ Save File ชื่อ Test.xls ไว้ที่ D:\Program\Master\File สามารถใช้ VBA ตามด้านล่างครับ

Option Explicit 
Function FolderExist(Path As String) As Boolean
On Error Resume Next
If Not Dir(Path, vbDirectory) = vbNullString Then
FolderExist = True
End If
On Error GoTo 0
End Function
Sub TestFolder()
If FolderExist("D:\Program\Master\File") Then
ChDir "D:\Program\Master\File"
ThisWorkbook.SaveAs ("Test.xls") 'Save file name as "Test"
Else
On Error Resume Next
MkDir "D:\Program\"
MkDir "D:\Program\Master"
MkDir "D:\Program\Master\File"
ChDir "D:\Program\Master\File"
ThisWorkbook.SaveAs ("Test.xls") 'Save file name as "Test"
End If
End Sub

การเรียกใช้งานจะเรียก TestFolder ซึ่งจาก Code ด้านบนเป็นการสร้าง Folder หลักขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้าง Folder ย่อย จากนั้นค่อย Save File ใน Folder ย่อยนั้น

1 ความคิดเห็น:

Bank9597 กล่าวว่า...

โอ๊ว...ทำได้จริงๆด้วย ขอบคุณมากครับ