หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Edit > Go to > Special

สำหรับ Excel 2003 แล้ว เมนู Edit เป็นเมนูที่สำคัญทีเดียวสำหรับผู้ที่จะใช้ Ms Excel อย่างมืออาชีพ สำหรับ Edit > Go to > Special เป็นการเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการ ได้แก่

 1. Comment หมายถึงการเข้าถึงเซลทุกเซลล์หรือเฉพาะเซลล์ในพื้นที่ที่ถูกเลือก ซึ่งมี Comment ปรากฏอยู่
 2. Constants หมายถึงการเข้าถึงค่าคงที่ในเซลล์ทุกเซลล์ หรือเฉพาะเซลล์ในพื้นที่ที่ถูกเลือก ซึ่งมีค่าคงที่ปรากฏอยู่ ค่าคงที่ดังกล่าวมี Option ให้เลือก 4 แบบว่าจะเลือกค่าคงที่ที่เป็น
  1. ตัวเลข
  2. อักขระ
  3. ค่าตรรรกะ
  4. ค่าผิดพลาด
 3. Formulas หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ทุกเซลล์หรือเฉพาะพื้นที่ที่ถูกเลือก ที่มีสูตรหรือที่มีฟังก์ชั่นปรากฏอยู่ ซึ่งมี 4 ตัวเลือกคือ ฟังก์ชั่นหรือสูตรที่ให้ผลลัพธ์เป็น
  1. ตัวเลข
  2. อักขระ
  3. ค่าตรรรกะ
  4. ค่าผิดพลาด
 4. Blanks หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ทุกเซลล์หรือเฉพาะพื้นที่ที่ถูกเลือกที่เป็นเซลล์ว่าง
 5. Current region หมายถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลและติดกับเซลล์ที่เลือก
 6. Current array หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ทุกเซลล์ที่เป็น Array เดียวกันกับเซลที่เลือก ซึ่งเกิดจากการคีย์สูตรพร้อม ๆ กันทีเดียวทุกเซลแล้วกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อทำเป็นสูตร Array
 7. Objects หมายถึงการเข้าถึงวัตถุต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากพื้นที่ทั้งหมด
 8. Row differences หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ที่แตกต่างจากเซลอื่นในแถวที่เลือก
 9. Column differences หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ที่แตกต่างจากเซลล์อื่นในคอลัมน์ที่เลือก
 10. Precedents หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ก่อนหน้าที่เป็นที่มาของสูตร หรือเซลล์ที่เลือกนำมาใช้อ้างอิง ซึ่งมีให้เลือก 2 ระดับ คือ
  1. เฉพาะเซลล์ก่อนหน้า
  2. ทุกเซลล์ก่อนหน้าที่นำผลลัพธ์มาใช้
 11. Dependents หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ถัดไปที่นำผลลัพธ์จากเซลล์ที่เลือกไปใช้อ้างอิง ซึ่งมีให้เลือก 2 ระดับ
  1. เฉพาะเซลล์ถัดไป
  2. ทุกเซลล์ถัดไปที่นำผลลัพธ์ในเซลล์ที่เลือกไปอ้างอิง
 12. Last cell หมายถึงการเข้าถึงเซลล์สุดท้ายของแผ่นงานที่เคยเข้าถึงในการทำงาน
 13. Visible cells only หมายถึงการเข้าถึงเซลล์ทุกเซลล์หรือเฉพาะพื้นที่ที่ถูกเลือก ที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งไม่รวมพื้นที่ที่ถูกซ่อนไว้
 14. Condition formats หมายถึงการเข้าถึงเซลล์หรือพื้นที่ที่มีการกำหนด Condition formats ซึ่งมี 2 ระดับให้เลือก
  1. ทุกเซลล์ที่มีการกำหนด Condition fomats
  2. เซลที่มีการกำหนด Condition formats เหมือนเซลล์ที่เลือก
 15. Data validation หมายถึงการเข้าถึงเซลล์หรือพื้นที่ที่มีการกำหนด Validation ซึ่งมี 2 ระดับ คือ
  1. ทุกเซลล์ที่มีการกำหนด Validation
  2. เฉพาะเซลล์ที่มีการกำหนด Validation เหมือนเซลล์ที่เลือก

ไม่มีความคิดเห็น: