หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

การบันทึกข้อมูลแยกรายลูกค้าด้วย VBA

กรณีที่ต้องส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจำ และมีความจำเป็นต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็นแต่ละไฟล์ตามรายชื่อลูกค้า หากต้องทำด้วยวิธีปกติโดยไม่พึ่งพา VBA คงสิ้นเปลืองเวลาไม่น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้า ถ้าหากมีลูกค้าจำนวนมาก ย่อมต้องใช้เวลามาก ความผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัวไปด้วย

สมมุติว่าเราต้องส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเป็นประจำทุกอาทิตย์ โดยมีข้อมูลตามลักษณะดังภาพด้านล่าง

ภาพตัวอย่างข้อมูลที่ต้องส่งให้ลูกค้า

Customer

เราสามารถนำ VBA มาช่วยจัดการในการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายลูกค้าเก็บลงที่ Drive D: โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ที่เซลล์ E1 คีย์
  =C1
  Enter เป็นการดึงค่า C1 มาใช้
 2. ที่เซลล์ F1 เขียนสูตร
  =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(C2:C22,C2:C22))
  Enter เพื่อนับจำนวนลูกค้าโดยไม่รวมค่าซ้ำ
 3. จากนั้นกดแป้น Alt+F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง VBE และเขียน Code VBA ตามด้านล่างใน Module ปกติ
   
  Option Explicit

  Sub SeparateFile()
  Dim fName As String, i As Integer
  Dim wbs As Workbook, Nwbs As Workbook
  Set wbs = ActiveWorkbook
  With Application
  .ScreenUpdating = False
  .DisplayAlerts = False
  wbs.Sheets("Sheet1").Range("E3", Range("E" & Rows.Count)) _
  .ClearContents
  wbs.Sheets("Sheet1").Range("C:C").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
  CriteriaRange:="", CopyToRange:=Range("E3"), Unique:=True
  For i = 1 To Range("F1").Value
  Range("E2") = Range("E4", Range("E" & Rows.Count).End(xlUp))(i)
  Set Nwbs = Workbooks.Add
  wbs.Sheets("Sheet1").Range("A:D").AdvancedFilter _
  Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=wbs.Sheets( _
  "Sheet1").Range("E1:E2"), CopyToRange:=Range("A1")
  fName = Range("C2")
  ChDir "D:\"
  Nwbs.SaveAs Filename:="D:\" & fName
  MsgBox fName & " Save already"
  Nwbs.Close
  Next i
  .ScreenUpdating = True
  End With
  End Sub 4. กดแป้น Alt+Q เพื่อกลับมายัง Excel
 5. กดแป้น Alt+F8 > เลือก SeparateFile > Run

ภาพตัวอย่างการใช้งาน


SeparateFile

ไม่มีความคิดเห็น: