หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เกี่ยวกับการคำนวณในสมุดงาน

การคำนวณเป็นกระบวนการในการคำนวณสูตรแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นค่าในเซลล์ที่มีสูตร

เมื่อใดที่ Microsoft Excel มีการคำนวณ

หากสูตรที่มีอยู่แล้วถูกคำนวณใหม่ Excel จะทำการคำนวณเซลล์ที่อ้างถึงเซลล์อื่นใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์ที่ถูกอ้างถึง นั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่า การคำนวณชนิดนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการคำนวณที่ไม่จำเป็นต่างๆ นอกจากนี้ Excel ยังคำนวณสมุดงานทุกครั้งที่สมุดงานถูกเปิดอีกด้วย

การคำนวณบนพื้นหลัง

ขณะที่ทำการคำนวณ คุณสามารถเลือกคำสั่งหรือกระทำการต่างๆ เช่นป้อนตัวเลขหรือสูตรได้ ซึ่ง Excel จะหยุดการคำนวณไว้ชั่วขณะเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือการกระทำเหล่านั้นก่อน แล้วจึงเริ่มการคำนวณต่อ กระบวนการในการคำนวณอาจใช้เวลานานขึ้นถ้า

  1. สมุดงานมีสูตรอยู่เป็นจำนวนมาก
  2. แผ่นงานมีตารางข้อมูล มีฟังก์ชันที่จะคำนวณใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่สมุดงานถูกคำนวณใหม่
  3. แผ่นงานมีการเชื่อมโยงไปยังแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นๆ

คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้การคำนวณเกิดขึ้นเมื่อใด โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคำนวณเป็นการคำนวณด้วยตัวเอง โดยเข้าเมนู Tools > Options > Calcualtion > Manaul

ความถูกต้องของการคำนวณ

Excel จะมีความความถูกต้องของการคำนวณจุดทศนิยมได้ถึง 15 หลัก ซึ่งจะคำนวณจากค่าที่เก็บไว้ ส่วนค่าที่แสดงและค่าที่พิมพ์ออกมานั้น ขึ้นกับวิธีการเลือกที่จะจัดรูปแบบให้แสดงค่าที่เก็บไว้ ตัวอย่างเช่น เซลล์ที่แสดงวันที่เป็น "6/22/2008" ยังมีเลขลำดับที่เป็นค่าที่เก็บไว้สำหรับวันที่ในเซลล์ ซึ่งไม่ใช่ค่าที่แสดงให้เห็น คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงวันที่ให้เป็นรูปแบบอื่นได้ (ตัวอย่างเช่น ถึง "22-Jun-2008") แต่ค่าบนแผ่นงานไม่ได้เปลี่ยนค่าที่เก็บไว้

การเปลี่ยนความถูกต้อง (precision) ของการคำนวณ

เมื่อสูตรทำการคำนวณ Excel มักจะใช้ค่าที่เก็บอยู่ในเซลล์ซึ่งถูกอ้างอิงโดยสูตรดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์สองเซลล์บรรจุค่า 10.005 และเซลล์ดังกล่าวได้รับการจัดรูปแบบให้แสดงค่าในรูปแบบสกุลเงิน ค่าจะได้รับการแสดงเป็น $10.01 ในแต่ละเซลล์ ถ้าคุณบวกเซลล์ทั้งสองเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือ $20.01 เนื่องจาก Excel บวกค่าที่เก็บไว้คือ 10.005 และ 10.005 ไม่ใช่ค่าที่แสดงอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนความถูกต้องของการคำนวณ เพื่อให้ Excel ใช้ค่าที่แสดงแทนที่จะใช้ค่าที่เก็บไว้เมื่อคำนวณสูตรใหม่อีกครั้ง โดยเข้าเมนู Tools > Options > Calculation > Precision as displayed

การเปลี่ยนจำนวนครั้งที่ Excel คำนวณหรือทำซ้ำ (Iteration)

Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรที่อ้างถึงเซลล์ที่มีสูตรนั้นอยู่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งเรียกว่าการอ้างอิงแบบวงกลม ถ้าสูตรๆ หนึ่งอ้างย้อนกลับไปยังเซลล์ที่บรรจุสูตรนั้นเอง คุณต้องกำหนดจำนวนครั้งที่สูตรควรจะคำนวณใหม่ โดยเข้าเมนู Tools > Options > Calculation > Iteration

ไม่มีความคิดเห็น: