หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเปรียบเทียบข้อมูล

การเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 แหล่งหรือมากกว่า มักจะเจอปัญหาว่าจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลชุดนี้มีในชุดอื่น ๆ หรือไม่ หากเปรียบเทียบด้วยตาก็คงจะลำบากมากในกรณีที่มีข้อมูลหลายรายการ

ในการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายฟังก์ชั่นครับ ซึ่งจะขอแนะนำฟังก์ชั่น Match ในการเปรียบเทียบข้อมูล สำหรับฟังก์ชั่น Match นี้หากพบข้อมูลจะแสดงตำแหน่งที่พบถ้าไม่พบจะแสดงค่าผิดพลาดเป็น #N/A ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบด้วยตาเพื่อสอบทานสูตรได้โดยง่ายเพราะมีตำแหน่งมาให้ด้วย<

สำหรับฟังก์ชั่น Match มีไวยากรณ์ดังนี้

MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

lookup_value คือค่าที่ต้องการค้นหา
lookup_array คือช่วงข้อมูลที่ต้องการค้นหา
match_type คือรูปแบบการค้นหา ซึ่งมีได้ 3 รูปแบบ คือ -1, 0, 1

หากรูปแบบการค้นหาคือ -1 เป็นการค้นหาแบบใกล้เคียง lookup_array ต้องเรียงจากมากไปหาน้อย

ตัวอย่าง

=Match(A1,B5:B100,-1)

หมายความว่าให้หาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ A1 จากช่วงข้อมูล B5:B100

หากรูปแบบการค้นหาเป็น 0 เป็นการค้นหาแบบตรงตัว lookup_array ไม่จำเป็นต้องจัดเรียง

ตัวอย่าง

=Match(A1,B5:B100,0)

หมายความว่าให้หาค่าที่เท่ากับ A1 จากช่วงข้อมูล B5:B100

หากรูปแบบการค้นหาคือ 1 เป็นการค้นหาแบบใกล้เคียง lookup_array ต้องเรียงจากน้อยไปหามาก

ตัวอย่าง

=Match(A1,B5:B100,1)

หมายความว่าให้หาค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ A1 จากช่วงข้อมูล B5:B100

match_type เป็น -1 และ 1 จะทำให้การค้นหารวดเร็วมากเนื่องจากเป็นการค้นหาแบบ Binary Search ซึ่งไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบทีละตัว

ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 แหล่ง เพื่อจะหาว่าข้อมูลในแหล่งแรกมีอยู่ในแหล่งที่ 2 หรือไม่ และข้อมูลในแหล่งที่ 2 มีอยู่ในแหล่งแรกหรือไม่

ภาพการเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 แหล่งด้วยฟังก์ชัน Match

MatchDataFrom2Source

ไม่มีความคิดเห็น: