หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การสลับเซลล์ (VBA)

หากต้องการสลับเซลล์โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เซลล์ใดสลับกับเซลล์ใด ด้วยความสามารถของ Excel ไม่สามารถทำได้ ต้องใช้ VBA เข้ามาช่วย

ตัวอย่าง Code ด้านล่างนี้จะเป็นการสลับเซลล์ใด ๆ ตามที่ต้องการ โดยมี Input Box ขึ้นมาให้สำหรับการเลือกเซลล์ที่ต้องการสลับกัน

Sub SwitchValue()
Dim Temp As Variant
Dim Range1 As Range
Dim Range2 As Range
On Error Resume Next
Set Range1 = Application.InputBox(Prompt:="Select first range", _
Title:="Please select range", Default:=Selection.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox(Prompt:="Select second range", _
Title:="Please select range", Default:=Selection.Address, Type:=8)
If Range1 = "" Or Range2 = "" Then
MsgBox "You must be select both ranges each only one cell.Try again"
Exit Sub
Else
Temp = Range1
Range1 = Range2
Range2 = Temp
End If
MsgBox "Switch value complete!"
End Sub


ไม่มีความคิดเห็น: