หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การทำตัวห้อย, ตัวยก (VBA)

สำหรับการทำตัวห้อย ตัวยกใน Excel จะไม่สามารถจัดการด้วยฟังก์ชั่นได้ กรณีต้องการจัดตัวห้อยตัวยกจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ VBA เข้ามาช่วยในการจัดการครับ
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการทำตัวห้อย และตัวยก ตามลำดับ ซึ่งเป็นการทำตัวห้อย ตัวยกที่ 3 อักขระหลังสุด โดยให้คลุมพื้นที่ที่ต้องการ แล้วทำการ Run Code ครับ

1. การทำตัวห้อย 3 อักขระสุดท้าย

Sub SubScriptRange()
Dim r As Range
For Each r In Selection
r.Characters(Start:=Len(r) - 3 + 1, Length:=3).Font _
.Subscript = True
Next r
End Sub

2. การทำตัวยก 3 อักขระสุดท้ายSub SuperScriptRange()
Dim r As Range
For Each r In Selection
r.Characters(Start:=Len(r) - 3 + 1, Length:=3).Font _
.Superscript = True
Next r
End Subไม่มีความคิดเห็น: