หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเติมค่าที่คีย์เป็นช่วงให้แสดงทุกรายการด้วย VBA

กรณีที่มีการคีย์ค่าเป็นช่วงแล้วต้องการให้แสดงทุกรายการในช่วงนั้น ๆ คงต้องพึ่งพา VBA ในการจัดการครับ ยกตัวอย่างเช่น ตามภาพด้านล่าง ค่าในช่วง A2:A5 จะมีการคีย์แบบช่วง และที่ B2:B5 คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการ

ภาพประกอบค่าที่คีย์เป็นช่วงและผลลัพธ์ที่ต้องการ

Interval

ซึ่งสามารถใช้ Code VBA ตามด้านล่างครับ

Function StringArray(t As String) As String()
StringArray = Split(t, ",")
End FunctionSub SplitThenJoin()
Dim s As String, a() As String
Dim r As Range, rAll As Range
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
With Worksheets("Sheet1")
Set rAll = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
End With
For Each r In rAll
a = StringArray(r.Value)
For i = 0 To UBound(a)
j = InStr(1, a(i), "-")
If IsNumeric(Left(a(i), 1)) And j > 0 Then
For k = Left(a(i), j - 1) To Mid(a(i), j + 1, 255)
s = s & k & ","
Next k
ElseIf j > 0 Then
For k = Asc(Left(a(i), j - 1)) To Asc(Mid(a(i), j + 1, 255))
s = s & Chr(k) & ","
Next k
End If
If Len(s) > 1 Then
a(i) = Left(s, Len(s) - 1)
Else
a(i) = a(i)
End If
s = ""
Next i
r = Join(a, ",")
Next r
End Sub


โดยมีแนวคิดคือ


  1. นำค่าในแต่ละเซลล์ไปแบ่งให้เป็น Array โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) จากนั้นก็จะ Loop เพื่อว่าจากสมาชิก Array ที่ได้มีค่าใดประกอบด้วยเครื่องหมาย - ก็จะนำไปประมวลต่อโดยหาว่าหากด้านหน้าเครื่องหมาย - เป็นตัวเลขก็จะทำการเปลี่ยนค่าของสมาชิก Array นั้นเสียใหม่ เริ่มด้วยค่าที่อยู่หน้าเครื่องหมาย - แล้วบวกเข้าไปครั้งละ 1 จากนั้นคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่าจนได้ค่าสุดท้ายเท่ากับตัวเลขหลังเครื่องหมาย -
  2. หากด้านหน้าเครื่องหมาย - เป็นตัวอักษรก็จะหาว่ารหัสตัวอักษร (Character Code) นั้นคือค่าใดและทำการบวกรหัสนั้นไปครั้งละ 1 จากนั้นคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า จนกระทั่งเท่ากับรหัสของตัวอักษรสุดท้ายหลังเครื่องหมาย -
  3. กรณีที่สมาชิก Array ไม่มีเครื่องหมาย - ก็ให้มีค่าเท่าเดิม

สำหรับสมาชิกของ http://www.snasui.com/ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่นี่ครับ การแปลง Format ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: