หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การค้นหาตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก

สำหรับท่านที่ต้องการเลือกเลขทะเบียนรถเองโดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือก ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้

 1. ให้รวมตัวเลขทุกตัวแล้วได้ค่าเป็น 9, 18, 27 หรือ 36
 2. สามารถคัดชุดที่มีตัวเลขที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นไม่รวมตัวเลขที่มีค่าต่อไปนี้ 0, 3, 7, 8

การหาค่าดังกล่าวสามารถใช้สูตรหรือ VBA มาคำนวณได้ครับ

กรณีใช้สูตรในการคำนวณมีวิธีการดังนี้

 1. เปิดสมุดงานใหม่แล้วเลือกชีทว่าง
 2. ที่ A1 คีย์ No. และ ที่ B1 คีย์ Select เพื่อเป็นชื่อ Field
 3. ที่ A2 คีย์ Row()-1 > Copy ลงด้านล่างตามต้องการ
 4. ที่ B2 คีย์สูตร
  =IF(MIN(LEN(SUBSTITUTE(A2,{0,3,7,8},"")))<LEN(A2),"",IF(ISNUMBER(MATCH(SUM(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1)+0),{9,18,27,36},0)),SUM(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1)+0),""))
  Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง

กรณีใช้ VBA ในการคำนวณมีวิธีการดังนี้

 1. กดแป้น Alt+11 เพื่อเปิดหน้าต่าง VBE
 2. คลิกเมนู Insert > Module
 3. Copy Code ด้านล่างไปวาง

  Sub ListNum()
  Dim i As Integer, bln As Boolean
  Dim c As Integer, j As Integer
  Dim a As String, s As Integer
  For i = 1 To 9999
  bln = False
  s = 0
  For j = 1 To Len(CStr(i))
  a = Mid(i, j, 1)
  Select Case a
  Case 0, 3, 7, 8
  bln = True
  Exit For
  Case Else
  s = s + a
  End Select
  Next j
  If bln = False Then
  Select Case s
  Case 9, 18, 27, 36
  c = c + 1
  Cells(c + 1, 1) = i
  End Select
  End If
  Next i
  End Sub


 4. กดแป้น Alt+Q เพื่อกลับมายังโปรแกรม Excel
 5. กดแป้น Alt+F8 > เลือก ListNum > Run

โปรแกรมจะทำการ Run ตัวเลขมาให้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ


ภาพตัวอย่างการใช้งาน


ListNum

ไม่มีความคิดเห็น: