หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การสุ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเป็นชุด ๆ (VBA)

การสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ ด้วยสูตรสามารถดูได้ที่นี่ครับ ด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างการเขียน Code ให้สุ่มข้อมูลออกมาเป็นชุด ๆ ในแต่ละชุดไม่ซ้ำกัน โดยเรียกใช้ Proceture RandomUnique

ภาพตัวอย่าง

RandWithVBA

Option Explicit

Sub TestUnique()
Dim a() As Variant, b() As Variant
Dim i As Integer, j As Integer
Dim k As Integer, l As Integer
l = 4 'Random 1-4
For i = 1 To l
ReDim Preserve a(i)
a(i) = i
Next i
For i = 1 To l
ReDim Preserve b(i)
Do
j = a(Int(Rnd() * l + 1))
On Error Resume Next
k = Application.Match(j, b, 0)
Loop Until Err = 13
On Error GoTo 0
b(i) = j
Next i
For i = 1 To l
If Selection.Cells(i, 1).Offset(0, -1) = "" Then Exit For
Selection.Cells(i, 1) = b(i)
Next i
End Sub

Sub RandomUnique()
Do
TestUnique
Selection.Cells(500, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Activate
Loop Until Selection.Offset(0, -1) = ""
End Sub 

ไม่มีความคิดเห็น: